GEEK Up logo
Đại diện GEEK Up chia sẻ câu chuyện về làm sản phẩm công nghệ tại Podcast Vietnam Innovators (Vietcetera)

May 06, 2021

1 min read

Đại diện GEEK Up chia sẻ câu chuyện về làm sản phẩm công nghệ tại Podcast Vietnam Innovators (Vietcetera)

Cùng host Ruby Nguyễn từ podcast Vietnam Innovators (Vietcetera) trò chuyện với anh Hải Nhân, Managing Director của GEEK Up để khám phá thêm những câu chuyện về làm sản phẩm công nghệ.

Đại diện GEEK Up chia sẻ câu chuyện về làm sản phẩm công nghệ tại Podcast Vietnam Innovators (Vietcetera)

Được thành lập từ 2014, sau 7 năm, từ một đội ngũ nhân tài về công nghệ với đam mê sáng tạo và đổi mới, GEEK Up đã phát triển và đồng phát triển hơn 200 sản phẩm công nghệ cho các đối tác trong và ngoài nước.

Đổi mới sản phẩm chính là một trong những yếu tố cốt lõi của kinh doanh, giúp doanh nghiệp chinh phục được những khoảng trống chưa được lấp trong thị trường và tạo ra những khoảng trống mới ở trong một thị trường đã đông đúc.

Trong tập này, chúng ta sẽ cùng host Ruby Nguyễn trò chuyện cùng anh Hải Nhân, Managing Director của GEEK Up để khám phá thêm những câu chuyện về làm sản phẩm công nghệ.

Share now

Copy Link

Get latest updates from GEEK Up

Our email packed with digital product insights, trends and case studies.