GEEK Up logo

Nền tảng giao thông công cộng thay đổi trải nghiệm di chuyển của 6 triệu người dân Singapore

Sản phẩm:

smrt.com.sg

#TRANSPORTATION

#WEBAPP

##CORPORATION

GEEK Up hợp tác với Tập đoàn SMRT xây dựng nền tảng mới mang đến trải nghiệm giao thông công cộng thuận tiện tại Singapore.

Chuyên môn

Tác động

Thành quả

Chia sẻ

Sao chép đường dẫn

Sản phẩm liên quan