Giải pháp toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu trong toàn bộ

Chu trình phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Giải pháp toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu trong toàn bộ Chu trình phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Giải pháp toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu trong toàn bộ

Từ yêu cầu cụ thể hay chỉ là tầm nhìn sản phẩm, đội ngũ GEEK Up luôn sẵn sàng trở thành đối tác xây dựng các sản phẩm tiếp theo tạo tác động tích cực cho doanh nghiệp.

service icon

Tư vấn chiến lược sản phẩm số

Thấu hiểu bài toán doanh nghiệp, kết hợp với chuyên môn, kinh nghiệm và sự nắm bắt các sản phẩm, xu hướng chuyển đổi số để đưa ra các tư vấn chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp.

service icon

Tư vấn giải pháp sản phẩm số

Từ sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, GEEK Up đề xuất các giải pháp sản phẩm số để phục vụ được nhu cầu người dùng và đạt được mục tiêu đề ra cho sản phẩm.

service icon

Nghiên cứu và thiết kế trải nghiệm người dùng

Thấu hiểu suy nghĩ và hành vi người dùng mục tiêu. Đề xuất giải pháp thiết kế không chỉ giải quyết nhu cầu người dùng mà còn phù hợp mục tiêu kinh doanh và ý tưởng sản phẩm.

service icon

Thiết kế giao diện và tương tác người dùng

Nắm bắt nhận diện thương hiệu và ngôn ngữ của doanh nghiệp để đưa ra các đề xuất thiết kế phù hợp cho sản phẩm. Đảm bảo yếu tố thương hiệu cho doanh nghiệp cũng như sự phù hợp cho đối tượng người dùng nhắm đến của sản phẩm.

service icon

Thiết kế và triển khai kiến trúc, hạ tầng hệ thống

Kết hợp với chuyên môn, kinh nghiệm và sự thấu hiểu về các giải pháp kỹ thuật để tư vấn, thiết kế và triển khai kiến trúc hệ thống tối ưu nhất.

service icon

Hiện thực hoá sản phẩm số

Xây dựng sản phẩm dựa trên phương pháp tiếp cận tối ưu nhằm đồng thời 3 mục tiêu: ý tưởng, tính năng và thiết kế.

service icon

Vận hành sản phẩm số

Khởi chạy, vận hành và giám sát hiệu suất sản phẩm. Đảm bảo mục tiêu kinh doanh, thu thập dữ liệu để cải tiến trong tương lai.

service icon

Tối ưu hóa sản phẩm số

So sánh các giả định của giải pháp sản phẩm với thực tế vận hành. Điều chỉnh, phát triển giải pháp sản phẩm phù hợp với thực trạng và bài toán doanh nghiệp.