CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

1. GIỚI THIỆU

Chúng tôi tại Công ty Cổ phần Công nghệ GEEK Up (sau đây gọi là “GEEK Up”) đã luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin từ Khách Hàng qua Internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng, v.v., việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin của Khách Hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Công ty chúng tôi đã thiết lập Chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin này (sau đây gọi là “Chính Sách”) như trình bày dưới đây để giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi thu thập về quý Khách Hàng khi Khách Hàng sử dụng các trang web, nền tảng và/hoặc ứng dụng của GEEK Up hoặc của bên thứ ba được GEEK Up hoặc đại diện của GEEK Up điều hành (sau đây gọi là “Các Trang Web Của Chúng Tôi”), cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của quý vị.

Chính Sách này bao gồm các nội dung sau:

 • Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Chấp thuận của Khách Hàng
 • Thông tin của Khách Hàng dưới 18 tuổi
 • Thông tin được chúng tôi thu thập
 • Thu thập và sử dụng Cookies
 • Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin Khách Hàng
 • Chia sẻ thông tin Khách Hàng
 • Quyền kiểm soát thông tin của Khách Hàng
 • Vị trí lưu trữ dữ liệu thông tin Khách Hàng
 • Cách thức chúng tôi bảo mật thông tin Khách Hàng
 • Thời hạn lưu trữ thông tin Khách Hàng
 • Cập nhật thay đổi về quyền riêng tư
 • Thông tin liên hệ

2. CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH

2.1 Bằng việc nhập, cung cấp, các thông tin theo bảng thu thập thông tin này, Khách Hàng đồng ý và xác nhận rằng các điều khoản theo Chính Sách này (ngay thời điểm này hoặc được thay đổi cập nhật bất kỳ thời điểm nào) đều có giá trị pháp lý ràng buộc với Khách Hàng, và Khách Hàng sẵn sàng tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Chính Sách này đặt ra.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

3.1 Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Chính Sách này là các cá nhân, tổ chức (sau đây gọi là “Khách Hàng”) thực hiện việc truy cập, cung cấp dữ liệu, hoặc sử dụng các trang web điện tử, trang web thu thập thông tin, các trang điện tử khác của GEEK Up (gọi là “Các Trang Web Của Chúng Tôi”) dưới bất kỳ hình thức nào.

3.2 Phạm vi áp dụng

3.2.1 Phạm vi áp dụng của Chính Sách này bao gồm:

 • Việc thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, và bảo vệ các thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi
 • Thông tin cá nhân được hiểu là thông tin của Khách Hàng và tất cả các thông tin khác liên quan đến Khách Hàng, được GEEK Up thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, cung cấp trong quá trình Khách Hàng truy cập và sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi theo đúng quy định pháp luật
 • Các dịch vụ trực tuyến, phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến Các Trang Web Của Chúng Tôi (nếu có), bất kể Khách Hàng sử dụng phương thức nào để truy cập và sử dụng

3.2.2. Chính Sách này không áp dụng đối với:

 • Các thông tin thu thập được từ các trang web, nền tảng và/hoặc ứng dụng bên thứ ba (“Các Trang Web Bên Thứ Ba”) mà GEEK Up không kiểm soát và chịu trách nhiệm
 • Các thông tin do các Trang Web Bên Thứ Ba thu thập mà quý Khách Hàng có thể truy cập qua các đường liên kết vào Các Trang Web Của Chúng Tôi; hay
 • Bất kỳ các chương trình, nội dung khác trên Các Trang Web Bên Thứ Ba mà chúng tôi có thể tham gia hoặc có liên quan

Những Trang Web Bên Thứ Ba này có thể có những chính sách về quyền riêng tư, các điều khoản và điều kiện riêng của mình. Chúng tôi khuyến khích quý Khách Hàng nên đọc trước khi sử dụng các Trang Web Bên Thứ Ba này.

4. CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG

4.1 GEEK Up sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin của Khách Hàng mà không được sự đồng ý của Khách Hàng. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép Khách Hàng một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xác nhận sự đồng ý từ những hành động và hành vi của Khách Hàng. Bằng cách sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi, Khách Hàng đồng ý cho phép GEEK Up thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng theo Chính Sách này.

4.2 Chúng tôi có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần sử dụng thông tin của Khách Hàng cho các mục đích không được trình bày trong Chính Sách này. Khách Hàng không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu quý khách quyết định không đồng ý thì khi đó quý khách có thể bị hạn chế tham gia vào một số hoạt động. Trường hợp Khách Hàng đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính Sách này.

4.3 Nếu quý Khách Hàng không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của quý Khách Hàng theo cách này, vui lòng không sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi hoặc quý Khách Hàng đồng ý và tiến hành cung cấp thông tin cho GEEK Up để sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi.

5. THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG DƯỚI 18 TUỔI

5.1 Các Trang Web Của Chúng Tôi được tạo lập dành cho các Khách Hàng từ đủ 18 tuổi trở lên. Trường hợp Khách Hàng dưới 18 tuổi, phải có sự đồng của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trước khi truy cập và sử dụng các trang web và nền tảng của chúng tôi theo quy định của Chính Sách này.

5.2 Trường hợp GEEK Up xác định rằng chúng tôi đã thu thập các thông tin của Khách Hàng dưới 18 tuổi mà không có được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Khách Hàng, chúng tôi, trong thời gian sớm nhất, sẽ tiến hành ngừng việc thu thập thông tin và xóa bỏ những thông tin đã được thu thập trước đó (nếu có) mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào theo quy định pháp luật.

6. THÔNG TIN ĐƯỢC CHÚNG TÔI THU THẬP

GEEK Up thu thập thông tin của Khách Hàng trong quá trình Khách Hàng tương tác với Các Trang Web Của Chúng Tôi phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

6.1 Thông tin Khách Hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

6.1.1 Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin Khách Hàng cung cấp liên quan đến Các Trang Web Của Chúng Tôi, khi Khách Hàng:

 • Thực hiện tìm kiếm, tương tác Các Trang Web Của Chúng Tôi
 • Đăng ký tham dự sự kiện do GEEK Up tổ chức
 • Liên lạc với chúng tôi qua tất cả các phương tiện chính thống như gọi điện, email
 • Hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác
 • Các công việc khác theo quy định của Chính Sách và pháp luật (nếu có)

6.1.2 Tùy thuộc vào việc Khách Hàng sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi, Khách Hàng có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

 • Thông tin cá nhân như: họ tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp
 • Thông tin liên quan đến định danh của Khách Hàng bao gồm: thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các tài liệu định danh có ảnh khác, số bảo hiểm xã hội, mã số thuế…
 • Thông tin liên lạc bao gồm: địa chỉ nhà và nơi làm việc, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại và các thông tin liên lạc tương tự khác
 • Thông tin về công việc, tổ chức làm việc của Khách Hàng và đầu mối liên hệ của Khách Hàng, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của Khách Hàng
 • Hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Khách Hàng khi tham dự một sự kiện của GEEK Up hoặc sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi
 • Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý Khách Hàng tự nguyện cung cấp cho Chúng Tôi

6.2 Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi quý Khách Hàng sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi.

6.2.1 Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Khách Hàng tương tác với Các Trang Web Của Chúng Tôi (bao gồm nhưng không giới hạn: email, website geekup.vn, fanpage GEEK Up, trang LinkedIn GEEK Up…), cụ thể:

 • Truy cập, tương tác hoặc sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi (kể cả khi quý Khách Hàng sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Các Trang Web Của Chúng Tôi);
 • Tải nội dung từ chúng tôi;
 • Mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi;
 • Tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi thông qua Các Trang Web Của Chúng Tôi

6.2.2 Tùy thuộc vào việc Khách Hàng sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi, GEEK Up có thể thu thập tự động các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

 • Thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý Khách Hàng
 • Thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành
 • Vị trí của thiết bị hoặc máy tính của quý Khách Hàng
 • Thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại
 • Nội dung quý Khách Hàng đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, ứng dụng, và thông tin tương tác trang
 • Thông tin có trong Cookies
 • Các thông tin khác theo quy định của Chính Sách và pháp luật (nếu có)

6.3 Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

6.3.1 Chúng tôi có thể thu thập thông tin của Khách Hàng từ các nguồn khác, bao gồm đối tác và các nguồn công khai có sẵn, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin:

 • Thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;
 • Thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của quý Khách Hàng với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Các Trang Web Của Chúng Tôi;
 • Kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ).
 • Các thông tin khác theo quy định của Chính Sách và pháp luật (nếu có)

7. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG COOKIES

7.1 Chúng tôi sử dụng Cookies, Pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “Cookies”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Khách Hàng, tìm hiểu thêm về sở thích của Khách Hàng, cung cấp cho Khách Hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 • Nhận diện khi Khách Hàng sử dụng Các Trang Web Của Chúng Tôi: Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác
 • Lưu tâm đến các tùy chọn mà Khách Hàng đã chấp thuận: Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều Khách Hàng thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà Khách Hàng lựa chọn
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Các Trang Web Của Chúng Tôi
 • Ngăn chặn hành vi gian lận
 • Cải thiện an ninh
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Khách Hàng trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba
 • Đo lường và phân tích chất lượng các Các Trang Web Của Chúng Tôi

8. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

8.1 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của Khách Hàng để vận hành, cung cấp và cải thiện Các Trang Web Của Chúng Tôi, bao gồm:

 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Các Trang Web Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Các Trang Web Của Chúng Tôi
 • Liên lạc với Khách Hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để liên lạc với Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến Các Trang Web Của Chúng Tôi thông qua các kênh liên lạc khác nhau (Email, Chat, SMS, Gọi thoại…) và để trả lời yêu cầu của Khách Hàng
 • Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để tiếp thị và quảng bá Các Trang Web Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Các Trang Web Của Chúng Tôi dựa trên các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi
 • Hợp tác phát triển: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình nhằm việc hỗ trợ và nâng cao trải nghiệm của Khách Hàng
 • Lưu trữ: Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các hoạt động truyền thông, dịch vụ và các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu của GEEK Up
 • Xóa: Chúng tôi sẽ tiến hành xóa dữ liệu của Khách Hàng trong hệ thống theo yêu cầu của Khách Hàng, trừ khi chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu gì đó hoặc chúng tôi vẫn cần sử dụng dữ liệu đó vì lý do chính đáng về mặt pháp lý, hoặc để tránh việc tái thu thập dữ liệu sau này

9. CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

9.1 Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bất kỳ ai ngoài GEEK Up. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý Khách Hàng với các bên thứ ba đáng tin cậy, bao gồm:

 • Các cơ quan quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi để giúp chúng tôi thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các chiến lược quảng cáo và khuyến mãi
 • Các bên thứ ba được yêu cầu giao sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách, chẳng hạn như giao hàng hay dịch vụ bưu chính chuyển phát sản phẩm mà quý Khách Hàng đã đặt hàng
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin
 • Các bên thứ ba muốn gửi cho quý khách thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ, nhưng chỉ khi quý Khách Hàng đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho GEEK Up ví dụ như LinkedIn, Facebook…

9.2 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý Khách Hàng để:

 • Thi hành các điều khoản sử dụng áp dụng của Các Trang Web Của Chúng Tôi
 • Tiến hành điều tra các vi phạm pháp luật áp dụng có thể có
 • Phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ chống làm giả và các khả năng dễ bị thương tổn về an ninh hay kỹ thuật
 • Tuân thủ pháp luật và quy định áp dụng, hợp tác trong bất kỳ vụ điều tra pháp lý nào và đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Các công việc khác theo quy định của Chính Sách và pháp luật (nếu có)

9.3 Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý Khách Hàng với các công ty, tổ chức hay cá nhân bên ngoài GEEK Up nếu chúng tôi nghĩ rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết vì các lý do hợp pháp.

9.4 Trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý Khách Hàng với một bên thứ ba, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng họ sẽ bảo mật thông tin của quý Khách Hàng, thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lạm dụng thông tin và chỉ sử dụng thông tin theo cách thống nhất với Chính Sách này và luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng.

10. QUYỀN KIỂM SOÁT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

10.1 Các quyền kiểm soát thông tin của Khách Hàng như sau:

 • Truy cập: Khách Hàng được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về Khách Hàng và yêu cầu truy cập dữ liệu đó
 • Điều chỉnh: Khách Hàng có thể yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của Khách Hàng khi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Xoá: Khách Hàng có thể yêu cầu chúng tôi xóa một số dữ liệu thông tin cá nhân của Khách Hàng
 • Hạn chế truy cập: Khách Hàng có thể yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu thông tin cá nhân của Khách Hàng
 • Phản đối: Khách Hàng được phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng bất cứ lúc nào khi có căn cứ xác định việc thu thập thông và sử dụng thông tin của chúng tôi là không đúng theo quy định của Chính Sách này và theo quy định pháp luật
 • Di chuyển dữ liệu: Khách Hàng có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của Khách Hàng ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của bên kháC
 • Các quyền khác theo quy định của Chính Sách và pháp luật (nếu có)

11. VỊ TRÍ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

11.1 GEEK Up có địa chỉ trụ sở, văn phòng ở tại Việt Nam. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của Khách Hàng với Các Trang Web Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quý Khách Hàng có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập không chỉ tại Việt Nam mà còn có thể từ nhiều quốc gia. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý Khách Hàng đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách này cũng như theo pháp luật và quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành.

11.2 Quý Khách Hàng nhận thức rằng, việc lưu trữ thông tin của quý Khách Hàng tại nước ngoài sẽ được điều chỉnh theo pháp luật của của quốc gia sở tại đó. Khi đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại quốc gia mà thông tin của quý Khách Hàng đang được lưu giữ có thể truy cập vào các thông tin này theo luật pháp của họ. Theo yêu cầu truy cập hợp pháp này, bất kỳ ai xử lý thông tin cá nhân của quý khách bên ngoài Việt Nam đều phải áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin và chỉ được phép xử lý thông tin theo hướng dẫn của GEEK Up.

12. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

12.1 Tại GEEK Up, bảo mật thông tin là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Khách Hàng. Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với các biện pháp kỹ thuật phù hợp theo đúng quy định.

12.2 Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh bao gồm mã hoá truy cập và lưu trữ để ngăn chặn, phòng tránh hành vi truy cập trái phép thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

12.3 GEEK Up không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp xảy ra việc bị rò rỉ hoặc thất thoát thông tin cá nhân của Khách Hàng nếu việc rò rỉ, thất thoát thông tin này được xác định là do lỗi cố ý hoặc vô ý từ phía Khách Hàng.

13. THỜI HẠN LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

13.1 Chúng tôi lưu trữ thông tin của Khách Hàng để đảm bảo cho Khách Hàng khả năng sử dụng liên tục Các Trang Web Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính Sách này. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin của Khách Hàng theo yêu cầu quý Khách Hàng hoặc quy định của pháp luật hiện hành.

14. CẬP NHẬT THAY ĐỔI QUYỀN RIÊNG TƯ

14.1 Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách này cũng có thể được sửa đổi. Trong trường hợp thay đổi cách xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng hoặc cách sử dụng Cookies, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách quyền riêng tư và công bố thay đổi đó trên trang web này. Khách Hàng nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất.

14.2 Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về Khách Hàng. Việc sửa đổi Chính Sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho Khách Hàng và các bên liên quan.

15. THÔNG TIN LIÊN HỆ

15.1 Nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này của GEEK Up, hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những cách sau đây:

 • Email: hello@geekup.vn.
 • Gửi thư đến địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ GEEK Up - 244/31 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.